• bob机械
  • bob机械
  • bob机械
  • bob机械
bob行业资讯首页 > bob行业资讯

bob电竞【人教部编版小学语文二年级下册期末专项复习(形近字组词)】

2020-07-04作者:bob机器浏览数: 87

人教部编版小学语文二年级下册期末专项复习(形近字组词) 学校:
班级:
姓名:
成绩: 注意:写出下列词语的反义词。答案以任课教师讲解为准。

第1题 村( )妆( ) 冲( ) 树( )壮( ) 种( ) 第2题 桃( )姑( )车( ) 跳( )咕( )东( ) 第3题 礼( )植( )住( ) 扎( )值( )注( ) 第4题 波( ) 纹( ) 具( ) 披( ) 蚊( ) 真( ) 第5题 买( ) 温( ) 锋( ) 卖( ) 湿( ) 峰( ) 第6题 洒( ) 弯( ) 匹( ) 酒( ) 变( ) 区( ) 第7题 炒( )赔( )堂( ) 吵( )陪( )棠( ) 第8题 峡( )烧( )漂( ) 侠( )浇( )飘( ) 第9题 句( ) 结( ) 泡( ) 勾( ) 洁( ) 抱( ) 第10题 般( ) 幸( ) 弟( ) 股( ) 辛( ) 剃( ) 第11题 充( ) 精( )合( ) 允( ) 晴( )舍( ) 第12题 劳( ) 丢( )该( ) 宋( ) 去( )咳( ) 第13题 突( ) 课( )座( ) 空( ) 棵( )坐( ) 第14题 乌( ) 户( ) 压( ) 鸟( ) 尸( ) 庄( ) 第15题 导( ) 永( ) 乱( ) 异( ) 水( ) 刮( ) 第16题 兔( ) 决( ) 卖( ) 免( ) 诀( ) 买( ) 第17题 祖( ) 摘( ) 复( ) 租( ) 滴( ) 夏( ) 第18题 睛( ) 值( ) 艰( ) 晴( ) 植( ) 根( ) 第19题 式( ) 由( )蓝( ) 试( ) 油( )篮( ) 乞( )州( ) 气( )洲( )